Voor zover hierna niet vermeld zijn de wedstrijdkalender en alle wedstrijd-licentiemogelijkheden 2011-2012 te vinden op de KNWU website.

De categorie, waartoe de licentiehouders voor baan- en veldrit wedstrijden op de (inter)nationale of regionale kalender het gehele baan- en veldritseizoen (september – maart) behoren, is de categorie waarop hij/zij vanaf 1 januari in dat seizoen reglementair behoort. Dit geldt ook voor de jeugdcategorieën. Wellicht ten overvloede dient hier aan te worden toegevoegd dat in de wandelgangen vaak wordt

gesproken over de 1 oktober regeling, maar dat e.e.a. niet per definitie op 1 oktober in gaat, maar bij

aanvang van de eerste wedstrijd in het seizoen voor de desbetreffende discipline. Zie verder ook de artikelen: 3.2.001, N 3.2.001.02 en 5.1.001

MAXIMALE inschrijfgelden per deelnemer per veldritwedstrijd (Art. 1.2.014.07 t/m 1.2.014.08 en 1.2.054.03) in Categorie II wedstrijden (Nationale kalender):

Voor houders van een licentie als:
Elite-Man € 4,
Elite-Vrouw € 4,
Belofte (M/V) € 4,
Amateur (M/V) € 2,
Sportklasse € 2,
Master (M/V) € 2,
junior en junior-Vrouw € 1,
Nieuweling en Nieuweling-meisje € 1,

BIJSCHRIJFGELD per deelnemer (Art. 1.2.054.12) in Categorie I en II wedstrijden: Voor bijschrijven (= vanaf 72 UUR voor de wedstrijddag) in veldrit wedstrijden kan de organisatie de keuze maken om niet bij te schrijven, of om naast het eventuele inschrijfgeld, een bijdrage te vragen

van € 5,00 (niet van toepassing bij basislidmaatschap).

Keuze en bedrag dienen in alle communicatiemogelijkheden te worden vermeld!

Basislidmaatschap

Voor bijzonderheden betreffende het KNWU-basislidmaatschap wordt verwezen naar Titel I, de artikelen 1.1.030.01, 1.1.038.01, 1.1.038.02 en 1.2.054.13.

De prijs van het (verplichte) KNWU-basislidmaatschap voor niet KNWU-licentiehouders bij alle Cat. IV

wedstrijden bedraagt € 5,-- exclusief de kosten welke een organiserende vereniging verbind aan een

eventueel lidmaatschap van hun vereniging.

Naast deze inschrijfgelden mogen op geen enkele wijze andere bijdragen voor faciliteiten of diensten m.b.t. de wedstrijd aan de deelnemers worden gevraagd.

Chipmeting

Met ingang van 1 april 2011 is definitief gestart met de uitslagverwerking middels chipmeting.

Dit impliceert dat voor het veldrijden en het baanwielrennen met ingang van het seizoen 2011/2012 ook de chipmeting voor de registratie en uitslagverwerking zijn intrede zal doen en plaatsing van de chip/transponder verplicht zal zijn tijdens alle Cat. II wedstrijden en (in sommige gevallen) Cat I

wedstrijden. Dit laatste kan mogelijkerwijs ook via een extern aan de KNWU gelieerd bedrijf plaats

vinden. E.e.a. dient vroegtijdig te worden gecommuniceerd. Uitzondering op de verplichting tot plaatsing is van toepassing op zesdaagse-wedstrijden.

Voor alle bijzonderheden t.a.v. de chipmeting wordt verwezen naar Titel I, de artikelen 1.2.102.02 t/m 1.2.102.08 welke ook voor baan en veld evenementen van toepassing zijn. Enige uitzondering is de plaatsing van de chip/transponder bij het veldrijden welke afwijkt t.o.v. van alle overige disciplines. Hiervoor wordt verwezen naar Titel V, artikel 5.1.001.03.

Plaatsing hier is vrij aan/in kleding respectievelijk aan het lichaam of rijwiel met een maximale

hoogte van ca. 1 meter.

Rekeningrijden

In het kader van het (door het congres goedgekeurde) project “Herziening tarieven 2011”, is per

1 januari 2011 definitief gestart met het z.g. rekeningrijden.

Dit impliceert dat bij deelname aan alle wedstrijden op de KNWU kalender een bedrag, zoals vermeld in de jaarlijkse besluiten van het Hoofdbestuur, per wedstrijd achteraf middels incasso zal worden geïncasseerd. Vrijgesteld van betaling in het kader van het rekeningrijden zijn: A.licentiehouders in het bezit van een licentie: Jeugd, Aangepast wielrennen en Beroepsrenners A & B

(M/V); B.deelnemers aan internationale wegwedstrijden; C.deelnemers aan in Nederland georganiseerde EK’s, WK’s, wereldbeker- en supercrosswedstrijden; D.deelnemers aan Afdelings en Districtwedstrijden; E.deelnemers aan club en inter-clubwedstrijden.

De tarieven voor rekeningrijden zoals deze m.i.v. 1 januari 2011 per wedstrijd zijn vastgesteld en

gepubliceerd bedragen:
Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes: gratis
junioren en junior-Vrouwen: € 2,00
Overigen: € 5,00

Tijdens een extra congres dd 12 oktober 2010 is definitief groen licht gegeven voor de invoering van het project “Herziening Tarieven 2011” waarvan het rekeningrijden een onderdeel was/is. De intentie van dit onderdeel is altijd gebaseerd op: “gebruiker betaald”. Andere nagestreefde uitgangspunten waren: eenvoud, uniformiteit, transparant, flexibel en modern.

Licentiekosten, inschrijfgeld(en) en rekeningrijden. Per 2011 is iedere licentiehouder geconfronteerd met 3 geldstromen voor deelname aan wielerwedstrijden, te weten 1. licentiekosten, 2. inschrijfgeld en 3. rekeningrijden.

1.De licentiekosten spreken voor zich en zijn per 2011 goedkoper geworden. Betaling aan de KNWU vindt plaats na het doorlopen van de licentieaanvraagprocedure, middels incasso of na het ontvangen van een factuur.

2.De inschrijfgelden zijn kosten welke aan de organisator worden voldaan bij:

A. individuele wedstrijden contant bij de inschrijftafel en;

B. wedstrijden in teamverband vooraf via de bank en collectief te betalen per ploeg.

3.Het rekeningrijden wordt achteraf op basis van deelname door de KNWU via incasso bij de individuele licentiehouder geïncasseerd.

Teamregistratie Baan/Veldteams

De registratie van de nationale baanteams en/of veldritteams dient te geschieden voor uiterlijk 24 september 2011. Zie verder Titel I, artikel N 1.3.080.09 betreffende de voorwaarden

Verplicht dragen Clubkleding

In het kader van het project “Herziening Tarieven 2011” is ook het verplicht dragen van de clubkleding verplicht gesteld.

Met ingang van 2011 is het mogelijk voor Amateurs, Masters en Sportklasse te rijden in eigen kleding of kleding van een individuele sponsor. Hiervoor dient toestemming te zijn verleend door de club waar hij/zij lid van is. De reclame mag niet aanstootgevend, opruiend o.i.d. zijn of een product promoten welke schadelijk is voor de gezondheid, Zie voor bijzonderheden verder de artikelen 1.2.030 bis, N 1.3.047.01 & N 1.3.080.08.

De controle op het verplichte dragen van de clubkleding berust bij het clubbestuur.

Voor alle verdere bijzonderheden de omtrent bovenstaande wordt verwezen naar Titel I, de artikelen

1.3.080.01 e.v. (Sponsoring).

Rijwielen Jeugd en Nieuwelingen (M/V)

Wellicht ten overvloede wordt nogmaals medegedeeld dat houders van een jeugdlicentie tijdens de

disciplines weg, baan en veld dienen te rijden op een traditionele fiets. Dit impliceert dat iedere voorziening zoals opzetsturen, dichte wielen, etc. niet zijn toegestaan. Ook zogenaamde specifieke tijdritfietsen zijn niet toegestaan. Zie verder ook Titel XX, artikel 20.2.010.

De KNWU is voornemens om met ingang van 2012 bovenstaande (de verplichte traditionele fiets) ook

toe te passen voor Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes. De categorie Nieuwelingen (M/V) behoort volgens het internationale reglement (UCI) tot de jeugd. De lijn die de KNWU per 2011 middels het project “Herziening tarieven KNWU” heeft ingezet, t.w. alle (nationale) categorieën volgens de UCI norm, zal hiermede een vervolg krijgen.

Parkoersen

Dubbele materiaalposten zijn verplicht bij het veldrijden. Organisatoren die van mening zijn dat dit voor hun wedstrijd niet mogelijk is dienen dit vroegtijdig kenbaar te maken aan de Commissie veldrijden (veldrijden@knwu.nl)

Regelmatigheidklassement veldrijden

Over alle nationale en internationale Veldritwedstrijden die in Nederland worden verreden wordt voor

de navolgende categorieën een regelmatigheidklassement bijgehouden.

Voor het Regelmatigheidklassement van het seizoen 2011-2012 tellen ook de veldritwedstrijden mee

die verreden zijn na het NK 2010-2011.

Mannen: Elite-mannen/Beloften, Nieuwelingen, Junioren, Amateurs/Sportklasse/Masters/30+ en Masters 40+/50+

Vrouwen: Nieuweling-meisjes/Junior-vrouwen/Vrouwen. (Deze drie categorieën rijden voor 1 klassement)

De punten voor het regelmatigheidklassement zijn als volgt: 1e plaats 20 punten 11e plaats 10 punten 2e plaats 19 punten 12e plaats 9 punten 3e plaats 18 punten 13e plaats 8 punten 4e plaats 17 punten 14e plaats 7 punten 5e plaats 16 punten 15e plaats 6 punten 6e plaats 15 punten 16e plaats 5 punten 7e plaats 14 punten 17e plaats 4 punten 8e plaats 13 punten 18e plaats 3 punten 9e plaats 12 punten 19e plaats 2 punten 10e plaats 11 punten 20e plaats 1 punt

Na iedere wedstrijd zal een tussenklassement worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden door het Uniebureau; de tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt via de internetsite van de KNWU.

Materiaal

Tijdens wedstrijden op de Internationale- en Nationale kalender (Categorie I & II) is het niet

toegestaan om met Mountainbikefietsen deel te nemen (zie ook artikel 5.1.040.01).

KNWU Topcompetitie veldrijden 2011 -2012

De KNWU Topcompetitie veldrijden zal plaats vinden over tenminste 4 en ten hoogste 6 wedstrijden op de internationale kalender; De KNWU Topcompetitie veldritwedstrijden worden toegewezen door de KNWU. De organisator is geboden een zo sterk mogelijk Nederlands deelnemersveld samen te stellen.

Startvolgorde

  1. UCI Veldrit klassement

  2. Nationaal regelmatigheidklassement

  3. loting

Individueel klassement

Het competitieklassement komt tot stand door opmaken van een Individueel klassement, gebaseerd op de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. Op grond van deze uitslag worden de punten voor het individuele topcompetitieklassement toegekend aan de renners volgens onderstaand schema. Winnaar wordt de renner, die de meeste punten behaalt in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van de topcompetitie wordt deelgenomen. Klassementen worden opgemaakt voor:

• Elite-mannen, Beloften, Junioren en Vrouwen (Elite-vrouwen, Belofte-vrouwen, Junior-vrouwen en

Nieuweling-meisjes) Indien Elite-mannen en Beloften gecombineerd rijden wordt de uitslag gesplitst t.b.v. het klassement en t.b.v. een apart prijzenschema. Hetzelfde geldt voor de Elite/Belofte-vrouwen. Indien de combinatie-uitslag echter voor de Belofterenner/ster een hoger prijsbedrag zou opleveren dan het prijsbedrag van de Belofte-uitslag dan moet het hogere bedrag worden uitgekeerd. Het puntenschema, toegekend op het competitieklassement per wedstrijd, ziet er als volgt uit:

1e plaats 100 punten 14e plaats 12 punten
2e plaats 70 punten 15e plaats 11 punten
3e plaats 50 punten 16e plaats 10 punten
4e plaats 40 punten 17e plaats 9 punten
5e plaats 36 punten 18e plaats 8 punten
6e plaats 32 punten 19e plaats 7 punten
7e plaats 28 punten 20e plaats 6 punten
8e plaats 24 punten 21e plaats 5 punten
9e plaats 20 punten 22e plaats 4 punten
10e plaats 16 punten 23e plaats 3 punten
11e plaats 15 punten 24e plaats 2 punten
12e plaats 14 punten 25e plaats 1 punt
13e plaats 13 punten

In geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt. De standen worden bijgehouden door het Uniebureau; de tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt via de internetsite van de KNWU.

Wedstrijden

De volgende wedstrijden zijn in de KNWU-Topcompetitie 2011/2012 opgenomen: Harderwijk Woerden Surhuisterveen Rucphen Heerlen

Startvolgorde

  1. UCI Veldrit klassement

  2. Nationaal regelmatigheidklassement

  3. loting

Het is mogelijk om punten te halen in alle jeugdveldritwedstrijden die vermeld staan op de Landelijke

KNWU Veldritkalender. De puntentelling is: 1e plaats 20 punten 2e plaats 19 punten

verder aflopend t/m 20e plaats 1 punt

De renner met het hoogst aantal punten, behaald in 22 (van de 26) wedstrijden zal als eerste in zijn/haar categorie worden opgeroepen voor de start van het Nederlands Kampioenschap veldrijden. Vervolgens de 2e, 3e enz. De standen worden bijgehouden door het Uniebureau; de tussen en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt via de internetsite van de KNWU. Buitenlandse renner/sters ontvangen wel door hun behaalde punten, maar mogen niet deelnemen aan het NK. De startvolgorde is vanaf de eerste wedstrijd t/m 31 december op basis van loting. De maand januari en februari op basis van het opgemaakte klassement.

Controle op Materiaal

Voor aanvang van de wedstrijd vindt er altijd materiaalcontrole en fietsmarkering plaats. Voor categorie 5, 6 en 7 geldt ook dat de “wisselfiets” of (reserve) achterwiel ter controle dient te worden

aangeboden. Wisseling van materiaal bij categorie 5, 6 en 7 mag alleen geschieden in de “pitsstraat”.

Het fietsen door de “pitsstraat” zonder dat er materiaalwisseling plaats vindt is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om met Mountainbikefietsen deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap.

Bij categorie 5, 6 en 7 is een dubbele materiaalpost verplicht.

District Kampioenschappen veldrijden

De laatste zaterdag in oktober geldt als vaste datum voor het District Kampioenschap veldrijden. Voor het seizoen 2011-2012 houdt dit in dat alle DK’s verreden dienen te worden op zaterdag 29 oktober 2011.

Internationale wedstrijden

(mits de weersomstandigheden en de gesteldheid van het terrein het toelaten)

Categorie: Amateurs Masters 30/40/50+ Nieuwelingen junioren Vrouwen Beloften Elite

Indien er geen aparte beloften wedstrijd gereden wordt kan het programma ingekort worden.

Nationale wedstrijden (Cat. II)

Categorie: Sportklasse Masters 30+ Vrouwen Amateurs Nieuwelingen junioren Elite/Beloften

Veranderingen en/of samenvoegingen in het schema in overleg met de Commissie Off Road